Algemene Voorwaarden - ToiToiToi Musicaltheater

Wilkommen! Bienvenue! Welkom!
MENU
MENU
Ga naar de inhoud
Algemene Voorwaarden

1. Definities
1.1  ToiToiToi Musicaltheater: de theaterschool die musical, zang, acteer en theaterlessen aanbiedt. Daarnaast is het ook mogelijk dat wordt deelgenomen aan een theatervoorstelling.
1.2 Leerling: degene die zich inschrijft voor deelname aan één of meerdere en lessen van ToiToiToi. Wanneer een leerling minderjarig is, ondertekent een ouder/verzorger het inschrijfformulier en verklaren de ouders/verzorger zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.
1.3 Lesseizoen: de periode waarbinnen lessen worden aangeboden. Deze periode loopt van 1 september tot en met 30 juni. Dit is echter ook afhankelijk van de schoolvakantie en kan daarom jaarlijks verschuiven.  

2. Inschrijving en betalingsvoorwaarden
2.1 Een nieuwe leerling kan zich inschrijven door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren.
2.2 Wanneer het volledige inschrijfgeld is betaald, ontvangt de nieuwe leerling een bevestiging. De nieuwe leerling is nu officieel lid en zal worden ingedeeld in een van de lesgroepen. Wanneer de lessen vol zijn en de nieuwe leerling niet kan worden geplaatst, zal die op een wachtlijst worden gezet. ToiToiToi informeert u hier dan over.
2.3 Bestaande leerlingen dienen ieder jaar opnieuw aan te geven of ze het nieuwe lesseizoen weer willen meedoen. Dit kunnen zij doen door het formulier ‘Verlenging lidmaatschap’ in te vullen via de website of aan de balie van ToiToiToi.  
2.4 Elke leerling die na inschrijving is geplaatst, is vanaf dat moment verplicht het volledige lesgeld voor de aangegane periode te betalen.
2.5 Na plaatsing verstuurt ToiToiToi een factuur aan de leerling of ouder/verzorger met vermelding van het te betalen lesgeld en met vermelding van de groep waarin de leerling is geplaatst.
2.6 Het lesgeld dient in 10 maandelijkse termijnen te worden betaald. Bij latere instroom in het lesseizoen zal het lesgeld naar rato worden berekend. Wanneer gewenst mag het lesgeld ook voor het gehele jaar in 1 of 2 termijn(en) worden betaald.
2.7 Het lesgeld dient vooraf te worden betaald en vóór de eerste dag van iedere maand door  ToiToiToi zijn ontvangen.
2.7.1  Wanneer het lesgeld te laat wordt ontvangen, wordt € 7,50 aan administratie/aanmaningskosten in rekening gebracht.
2.7.2  Vanaf de tweede schriftelijke herinnering berekent ToiToiToi € 25,00 aan extra administratiekosten wegens te late betaling. Indien een week na de tweede herinnering volledige betaling uitblijft, overhandigt ToiToiToi de vordering aan een incassobureau. Alle kosten die daarvoor gemaakt worden, evenals het aan ToiToiToi verschuldigde bedrag, zijn volledig voor rekening van betalingsplichtige. Daarnaast wordt toegang tot de les geweigerd tot het moment dat het lesgeld is voldaan.
2.7.3  Bij een betalingsachterstand of structureel te laat betalen, heeft ToiToiToi het recht om het volledige lesgeld van het gehele seizoen in één keer bij u in rekening brengen.
2.7.4  Bij een betalingsachterstand of structureel te laat betalen, heeft ToiToiToi het recht om toegang tot de les ontzeggen totdat het lesgeld is betaald.
2.8 Het maandelijkse lesgeld kan worden overgemaakt op IBAN NL20 INGB 0006 829 430 ten name van ToiToiToi Musicaltheater o.v.v. het op de factuur genoemde kenmerk.
2.9 Bij een betalingsachterstand wordt een verlenging voor het nieuwe lesjaar niet in behandeling genomen totdat de achterstand is voldaan. Hiermee loopt men het risico dat de les voor het nieuwe schooljaar vol is. Het recht op ‘voorrang’ komt dan te vervallen (zie 2.10) en plaatsing kan niet worden gegarandeerd.
2.10 Leerlingen die hun lidmaatschap verlengen voor het nieuwe lesseizoen, krijgen voorrang ten opzichte van nieuw ingeschreven leerlingen.
2.11 Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan ToiToiToi. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@toitoitoitheater.nl
2.12 De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de leerlingenadministratie en niet gebruikt voor andere doeleinden. Bij het beheer van de persoonsgegevens wordt te allen tijde rekening gehouden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3. Annuleren of  opzeggen
3.1 Een leerling kan opzeggen door een schriftelijke melding te sturen naar info@toitoitoitheater.nl
3.2 Het lidmaatschap geldt voor een heel lesseizoen. De opzegging gaat in per de 1e dag na afloop van het lesseizoen.
3.3 Het is mogelijk om voor het einde van het lesseizoen op te zeggen echter blijft de betalingsverplichting tot het einde van het lesseizoen.
3.4 Bij tussentijdse opzegging moet het lesgeld tot het einde van het lesseizoen gewoon maandelijks worden betaald.
3.4.1  Het is ook mogelijk om het lesgeld in één keer af te betalen, in dat geval stopt het lidmaatschap per de eerste van de volgende maand.
3.5 Opzeggen voor het volgende lesseizoen kan door dit uiterlijk vóór 1 juli van het betreffende jaar aan te geven via de in paragraaf 3.1 omschreven werkwijze. De betalingsverplichting voor het reeds ingegane lesseizoen komt hiermee echter niet te vervallen en wordt niet gerestitueerd.
3.6 Wanneer na inschrijving niet wordt deelgenomen aan de lessen of wanneer men vóór de eerste les weer opzegt, wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
3.7 Het inschrijfgeld wordt nooit teruggestort aan de leerling. Ook geen gedeelte hiervan.
3.8 Indien door onvoorziene omstandigheden een geheel cursusprogramma van een groep, door ToiToiToi moet worden geannuleerd, restitueert ToiToiToi het betaalde lesgeld geheel of wanneer van toepassing naar rato.

4. Uitval van lessen
4.1 De lessen vinden het gehele jaar door plaats. Met uitzondering van:
• De schoolvakanties
• overmacht, bijzondere gelegenheden en/of situaties  
• ziekte van de docent
Wanneer er sprake is van ziekte of overmacht, zal ToiToiToi zich volledig inspannen om tijdig een vervangende lestijd of docent(e) te vinden.
4.2 Wanneer een leerling niet naar een les kan komen, moet dit zo ver mogelijk voor de les kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met ToiToiToi, via de lesgroep-whatsapp of stuur een mail naar info@toitoitoitheater.nl. Verhindering geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of het volgen van een extra les.
4.3 ToiToiToi heeft het recht om noodzakelijk geachte wijzigingen in het lesprogramma aan te brengen en om andere docenten in te schakelen dan die bij u bekend zijn of op de website staan vermeld.
4.4 Voor alle cursussen geldt dat deze alleen beginnen bij voldoende aanmeldingen.

5. Aansprakelijkheid
5.1 ToiToiToi aanvaardt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, geen aansprakelijkheid voor letsel en andere schaden toegebracht aan leerling en verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van leerling.
5.2 De leerling is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het gebouw, verdere opstallen,
eigendommen en bezittingen van ToiToiToi, evenals voor schade toegebracht aan eigendommen van bezoekers en/of leerlingen van de school, daarbij inbegrepen lichamelijk letsel toegebracht aan vermelde personen.

6. Auteursrecht
6.1 De lessen en voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht.
6.2 Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- en audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ToiToiToi is niet toegestaan.

7. Promotiemateriaal
7.1 Beeldmateriaal en geluidsopnames door ToiToiToi opgenomen zijn eigendom van ToiToiToi en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
7.2 Dit beeld- /geluidsmateriaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. ToiToiToi zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

8. Akkoord
8.1 Na het accepteren (via internet) of ondertekenen van het inschrijfformulier gaat leerling, dan wel ouder/verzorger bij minderjarigheid van leerling, akkoord met deze algemene voorwaarden en de gestelde verplichtingen.

9. Toepasselijk recht
9.1 Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door ToiToiToi gedane werkzaamheden of verleende diensten zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens andersluidende bepaling(en) van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Terug naar de inhoud